کد رهگیری
فایل توضیحات فایل  
bh2-shirazuطرح همیار معلم .pdf شیوه نامه طرح همیار معلم
bh2-shirazuبرنامه کلاسی98 (Autosaved).pdf برنامه کلاسی سال تحصلی 99-98
bh2-shirazuلیست کلاس بندبی 98 .pdf لیست کلاس بندی دانش آموزان سال 98
bh2-shirazuمیثاق نامه ها .pdf میثاق نامه ها ( کارکنان - اولیاء - دانش آموزان )