برگزاری اولین وبینار آموزش خانواده با محوریت برگزاری موفقیت آمیز امتحانات نیم سال اول در فضای مجازی

به نام خدا

همزمان با شروع زمستانی پر برکت در روز دوشنبه اول دیماه برای اولیاء محترم دانش آموزان پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم به طور جداگانه توسط مشاور محترم جناب آقای شعله وبینا رهایی با محوریت برگزاری موفقیت آمیز امتحانات دی ماه برگزر گردید 


چاپ