شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد .( روزت مبارک ای معلم)
این روز ها مردم قیمت همه چیز را می دانند ولی ارزش هیچ چیز را نمی دانند .
و کارم را به خدا می سپارم...
موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است